XYHM1000 Academic Literacies (Biological and Environmental Science) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- vuorovaikutusosaaminen ryhmässä
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- lukustrategiat

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- tunnistaa keskeisiä ryhmäviestinnän ilmiöitä
- tunnistaa ja osaa etsiä omalle alalleen tyypillisiä tekstilajeja
- löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja osaa välittää sen omin sanoin toisille
- tuntee tiedonhaun ja –hallinnan perusteita
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä ja kielenoppijana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item