XYHM008 Research Communication Skills (Chemistry) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija työstää luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoon vaadittavaa kandidaatintutkielmaansa. Opintojakson sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman valmistumisen tukemiseen ja tutkimusprosessissa tarvittavien viestintä- ja kielitaitojen monipuoliseen kehittämiseen.

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
• tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta
• tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet
• tieteellisen tutkielman rakentaminen.

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• on syventänyt tietämystään tieteellisestä viestinnästä ja soveltanut tietämystään kirjoittamisprosessin eri vaiheista ensimmäisessä tutkimustyössään.
• on syventänyt tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantunut tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana.
• ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaa rakentaa omaa tutkimustekstiä argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
• ymmärtää, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
• on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Additional information

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item