XYHM007 Multilingual Interaction (Chemistry) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat
- viestijäkuva ja oman kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
- suullisen ja kirjallisen kieliosaamisen aktivointi toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- eri kielillä viestiminen oman tieteenalan sisällä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija saavuttaa ruotsin kielen kirjallisessa ja suullisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (Laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004) ja on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- aktivoituu käyttämään viestintä- ja kieliosaamistaan monikielisessä ympäristössä
- osaa toteuttaa asiantuntija-alustuksen toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä toisella kotimaisella ja vieraalla kielellä
- on saavuttanut ruotsin kielen suullisessa ja kirjallisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004)
- on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.

Additional information

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item