XYHM003 Languages of Modern Physics (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojakson painopisteitä ovat
• Monikielisyys
• Asiantuntijan esiintymistaidot
• Konferenssitaidot

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- kiinnostuu harjoittelemaan asiantuntijana kirjoittamista ja puhumista sekä ymmärtää tekstien tuottamisen väylänä saada omaa ääntä kuuluville.
- osaa etsiä tietoa sekä kysyä ja keskustella aiheestaan hyödyntämällä monikielistä repertuaariaan.
- hallitsee esiintymistaidon perusteet.
- osaa toteuttaa yleistajuisen asiantuntijaesityksen äidinkielellä, ruotsiksi ja englanniksi.
- kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman alansa tekstiä ruotsiksi ja englanniksi
- on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä.
- on saavuttanut ruotsin kielen kirjallisessa ja suullisessa taidossa eurooppalaisen viitekehyksen tason B1 (laki ja asetus 424/2003, 481/2003, 794/2004).

Additional information

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUM999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUM000 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Study materials

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item