XYHL1000 Academic Interaction (Sport Sciences) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- vuorovaikutustaidot osana akateemista asiantuntijuutta
- rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija
- tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä ja kielenoppijana
- ymmärtää, että monipuoliset kieli- ja viestintätaidot ovat olennainen osa oman alansa asiantuntijuutta
- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti ja oppimista tukevasti
- osaa tunnistaa oman alansa erilaisia tekstilajeja
- osaa löytää lukemastaan tekstistä olennaisen tiedon ja välittää sen omin sanoin toisille.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item