XYHK1003 Academic Literacies (Psychology) (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Akateemiset tekstitaidot -opintojakso tukee yliopistossa aloittavan opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä. Opintojaksolla harjoitellaan opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömiä taitoja, kuten tieteellisten tekstien lukemista ja kirjoittamista sekä pienryhmän jäsenenä toimimista. Kaikki opintojakson sisällöt kytkeytyvät käsiteanalyysitehtävään, jossa akateemisia tekstitaitoja harjoitellaan vaihe vaiheelta.
Harjoitusten ja tehtävien keskeisiä aiheita ovat:
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu, esiintyminen vuorovaikutuksena, vaativaan viestintätilanteeseen vireytyminen
- lukustrategioiden ja kriittisen lukemisen harjoittelu
- pienryhmän jäsenenä toimiminen: akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä, vuorovaikutus ja vuorovaikutusosaamisen osatekijät, vuorovaikutustehtävät tiimissä, rakentava palautevuorovaikutus
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista
osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekeminen siten, että opintojakson osaamistavoitteet täyttyvät. Oppimistehtävien tarkemmat arviointikriteerit annetaan oppimistehtävien kuvausten yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojaksolle aktiivisesti osallistuttuaan opiskelija
- ymmärtää tieteellisen viestinnän konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisössä toimimisen ja tieteellisen tiedon rakentamisen kannalta
- tuntee tieteellisten tekstien ominaispiirteitä ja ymmärtää niiden yhteyden tieteelliseen ajattelutapaan
- hallitsee akateemisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee kehittyessään alansa asiantuntijaksi: tiedonhankinnan strategiat, tieteellisten tekstien tarkoituksenmukainen lukeminen ja kirjoittaminen, palautevuorovaikutuksen merkitys sekä pienryhmän jäsenenä toimiminen
- tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason sekä tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item