XYHK1002 Research Communication Skills (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• omasta tutkimuksesta viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen
• prosessimaisesti työstetyn kasvatustieteiden alan tieteellisen tutkielman tuottaminen ja argumentoinnin taitojen syventäminen
• omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa käyttää kirjoittamista ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimusprosessin edistäjänä
• osaa rakentaa omaa tieteellistä tekstiään alansa konventioita noudattaen ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen
• osaa hankkia, antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa
• osaa pitää omasta tutkimusaiheestaan suullisen asiantuntijaesityksen vieraalla kielellä
• on osoittanut yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 6 §:n 2 momentin mukaisen vieraan kielen taidon englannin kielessä
• on osoittanut kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Additional information

Kytkentä oman pääaineen kandidaatintutkielmaan ja seminaariin.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Study materials

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item