XYHK1000 Academic Literacy (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
• kasvatusalan tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen
• tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu
• vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.

Learning outcomes

• tunnistaa oman viestintä- ja kieliosaamisensa tason ja tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan viestijänä eri kielillä sekä osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle
• on omaksunut kasvatusalan tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, kuten akateemisten tekstien kanssa toimimisen, ja pystyy hyödyntämään niitä yliopisto-opinnoissaan
• ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaisryhmän jäsenenä
• ymmärtää palauteosaamisen merkityksen yliopisto-opinnoissa osana tieteellisen viestinnän prosessia.

Additional information

Kytkentä oman pääaineen opintojaksoihin.

Study materials

Kirjallisuus ja oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item