XYHK001 Interactional Competence in the Educational Field (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

• vuorovaikutusosaamisen erittely
• kasvatusalan konteksteissa esiintyvien vuorovaikutus - ja ryhmäilmiöiden havainnointi, tutkiminen sekä niistä keskusteleminen ja kirjoittaminen

Suoritustavat

Kielikeskus: Luento ja/tai pienryhmäopiskelu sekä opintotehtävät ja/tai tentti

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen kurssilla, vähintään 80 prosenttia lähiopetuksesta (lähiopetusta 24 t). Oppimistehtävien (essee, alustus ja viestijäkuva-analyysi) tekeminen ohjeiden mukaisesti sovitussa aikataulussa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen kasvatusalan opiskelussa ja asiantuntijatehtävissä
• osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja koulutus- ja akateemisessa yhteisössä
• kehittäneen osaamistaan sekä tieteellisten tekstien vastaanottajana että tuottajana
• omaksuneen sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan
• ymmärtävän tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item