XYHI001 Communication Skills for Infromation Technology (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi on yhdistetty puhe- ja kirjoitusviestinnän kurssi, jonka keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen, sen tiedostaminen ja havainnointi, vuorovaikutusosaamisen osa-alueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), viestijäkuva, ymmärrettävyys ja havainnollisuus sekä lukemisen ja kirjoittamisen strategiat. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista. Kurssilla tutustutaan mm. opiskelijoiden oman alan artikkeleista kirjoittamiseen, kommentointiin ja puheenvuoron pitämiseen niistä. Opiskelijan odotetaan tuntevan asiatyylin kriteerit ja kykenevän soveltamaan niitä erilaisiin opiskelun tekstilajeihin. Kurssilla harjoitellaan yhdessä kirjoittamista.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimistehtävät, vertaispalaute.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa yllä mainitut osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijan odotetaan:
• osaavan havainnoida, analysoida ja käsitteellistää vuorovaikutusta
• ymmärtävän viestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta sekä haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan
• osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta oman alaan liittyvistä puheenvuoroista
• osaavan jäsennellä ja havainnollistaa sanottavansa sekä kohdentaa viestinsä kuuntelijoille
• harjaantuneen oman alansa asiatekstin kirjoittamisessa ja pystyvän antamaan palautetta toisen tekstistä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item