XRUM003 Update your Swedish (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish, Swedish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Uppdatera din svenska -opintojaksolla opiskelija kehittää ruotsin kielen taitoaan kohti tutkintovaatimusten mukaista osaamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opintojaksolla harjoitellaan suullista ilmaisua sekä kirjoitetaan ja luetaan kohdekielisiä tekstejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Jaksolla kehitetään myös opiskelijoiden kielenoppimisen strategioita.

Suoritustavat

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan
- Osaa kertoa itsestään ja opiskelustaan sekä kirjallisesti ja suullisesti
- Osaa keskustella ajankohtaisista ja omaan alaan liittyvistä teemoista ja ilmaista niistä mielipiteensä
- Osaa hyödyntää erilaisia oppimista tukevia työkaluja osaamisensa kehittämisessä
- Osaa arvioida omaa oppimistaan ja on kehittänyt kielenoppimisstrategioitaan

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item