XPVX003 Speech Communication and Work Life (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia viestintätaitoja erilaisissa viestintätilanteissa. Jaksolla tutustutaan viestinnän tehtäviin ja merkitykseen työyhteisöissä sekä työelämän viestintäosaamisen haasteisiin. Puheviestinnän osuudessa syvennytään erilaisiin työelämän esiintymis- ja neuvottelutilanteisiin. Kirjoitusviestinnän osuudessa tarkastellaan ja tuotetaan tyypillisiä työelämän tekstejä, kuten muistioita, tiedotteita, markkinointitekstejä ja työnhaun tekstejä. Rekrytointiviestintää tarkastellaan mm. työhaastatteluharjoitusten kautta ja rekrytointiprosessina, jossa analysoidaan rekrytointi-ilmoituksia ja erilaisia tapoja markkinoida omaa osaamista. Kurssilla tehdään erilaisia esiintymis- ja ryhmäviestinnän harjoituksia.
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistosta kohta valmistuville opiskelijoille, vähintään 3. vuoden opiskelijoille. Jos ryhmään mahtuu, muutkin ovat tervetulleita.

Suoritustavat

Luennot, tekstien analysointi- ja tuottamisharjoitukset, puheviestinnän yksilö- ja ryhmäviestintäharjoitukset, palautteet, reflektoiva oppimispäiväkirja.

Arviointiperusteet

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, pienryhmätapaamisesta (läsnäolovelvollisuus) sekä muusta itsenäisestä työskentelystä. Kurssin hyväksytysti suorittaminen vaatii aktiivista läsnäoloa ja osallistumista sekä oppimistehtävien hyväksytysti suorittamista. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan selviytyvän monenlaisissa työelämän viestintätilanteissa. Opiskelija
- osaa kohdentaa tekstinsä
- osaa valita tavoitteen kannalta sopivat sisällöt
- osaa kirjoittaa johdonmukaisesti ja jäsennellysti tekstilajin vaatimusten mukaan
- osaa oikolukea oman tekstinsä
- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen työelämän kannalta
- tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämisen tarpeensa vuorovaikutustilanteissa
- saa työelämässä hyödyllistä esiintymiskokemusta
- osaa toimia erilaisissa viestintätilanteissa tarkoituksenmukaisesti.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item