XPV0401 Basics of Speech Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen; sen tiedostaminen ja havainnointi, vuorovaikutusosaamisen osa-alueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatio, eettisyys), viestijäkuva sekä erilaiset vuorovaikutussuhteet. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa. Kurssin tavoitteena on opiskelijan vuorovaikutusosaamisen kehittäminen osana hänen akateemista asiantuntijuuttaan tulevana liikunta-alan ammattilaisena.

Suoritustavat

Keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, kokemukselliset ja toiminnalliset harjoitukset ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä harjoitusten ja opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa yllä mainitut osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan
• osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
• osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
• tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
• osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
• tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen oman alan yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
• haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item