XPV0301 Basics of Speech Communication/ Mathematics and Natural Sciences (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen; sen tiedostaminen ja havainnointi, vuorovaikutusosaamisen osa-alueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), viestijäkuva sekä erilaiset vuorovaikutussuhteet. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja -suhteissa.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, pari- ja ryhmätyöt, toiminnalliset harjoitukset ja kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan odotetaan
• osaavan analysoida vuorovaikutustilanteen osatekijöitä ja käyttää puheviestinnän peruskäsitteitä
• osaavan antaa ja ottaa vastaan palautetta vuorovaikutusosaamisesta
• tiedostavan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita vuorovaikutusosaamisessaan
• osaavan valmistautua vuorovaikutustilanteisiin tarkoituksenmukaisesti, jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä erilaisille kuuntelijoille
• tietävän ryhmän toiminnan periaatteita ja kykenevän arvioimaan sekä omaa osallistumistaan että ryhmän toimintaa
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen oman alan yliopisto-opiskelussa, tiedeyhteisön toiminnassa ja työelämässä sekä
• haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item