XPV0202 Basics of Speech Communication for Psychology Students (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Vuorovaikutusosaaminen psykologin työn viitekehyksessä. Luentojen, keskustelujen, ryhmätöiden ja simuloitujen psykologi-asiakas -tilanteiden avulla tarkastellaan psykologin työhön liittyviä vuorovaikutuksen ilmiöitä ja asioita. Keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen osana psykologin asiantuntijuutta, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, psykologin ja asiakkaan välinen suhde ja siihen liittyvä luottamus ja ammatillisuus, kuunteleminen ja sen osoittaminen, vuorovaikutustilanteen havainnointi, tuen viestiminen sekä oman vuorovaikutuksen tiedostaminen ja näkemys kehittymisestä.
Kielikeskus toteuttaa kurssin yhteistyössä psykologian laitoksen ja näyttelijöiden kanssa. Asiakkaiden rooleissa ovat näyttelijät. Asiakastilanteita tarkastellaan ja analysoidaan yhdessä psykologian ja puheviestinnän asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijat saavat palautetta vuorovaikutusosaamisestaan ja toimimisesta simuloidussa asiakastilanteessa.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, toiminnalliset harjoitukset ja kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan: ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen merkityksen psykologin työssä; osaavan havainnoida ja jäsentää puheviestintätilanteessa esille nousevia ilmiöitä; osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta; osaavan käyttää erilaisia verbaalisia ja nonverbaalisia ilmaisutapoja tarkoituksenmukaisesti kuuntelemisen, empatian ja tuen viestimiseen, keskustelun ohjaamiseen sekä kontaktin ja luottamuksellisen viestintäsuhteen luomiseen

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item