XPV0024 Presentation Skills Development (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi on suunnattu jännittämisen ongelmalliseksi kokeville opiskelijoille. Keskeisiä teemoja ovat esiintymisjännityksen ja -pelon käsittely, ongelmalliseksi koetun jännittämisen lievityskeinot, esiintymiseen valmistautuminen, esiintymisen kohdentaminen, kontakti kuuntelijoihin, esityksen rakenne, havainnollistaminen ja puheella vaikuttaminen. Kurssilla tutustutaan käsitteisiin viestintäarkuus, sosiaalisten tilanteiden pelko, ujous sekä muihin jännittämisen lähikäsitteisiin. Kurssi tarjoaa runsaasti esiintymisharjoittelua, rakentavaa palautetta ja vertaistukea.

Suoritustavat

Läsnäoloa vaativa kurssi, joka sisältää esiintymisjännityksen käsittelyä tutkimustiedon valossa esiintymis- ja rentoutumisharjoitusten, keskustelujen, ryhmätöiden, luentojen, kirjallisten oppimistehtävien ja kirjallisuuden avulla.

Arviointiperusteet

Aktiivinen läsnäolo kurssilla, vähintään 80 % kokoontumisista. Hyväksytysti suoritetut kurssin oppimistehtävät. Hyväksyttyyn suoritukseen otetaan huomioon sekä kirjalliset oppimistehtävät että lähiopetus. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käyneen opiskelijan oletetaan:
• tuntevan oman jännittämisensä ominaispiirteet ja tulevan paremmin toimeen jännittämisensä kanssa
• tietävän ja osaavan käyttää jännittämisen kanssa selviytymisen ja sen lievittämisen tapoja
• asennoituvan jännittämiseensä hyväksyvämmin
• osaavan valmistautua esiintymiseen tarkoituksenmukaisesti
• osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta rakentavasti
• osaavan jäsennellä ja havainnollistaa sanottavaansa sekä kohdentaa viestinsä kuuntelijoille
• ymmärtävän vuorovaikutusosaamisen ja puheviestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelun ja työelämän kannalta sekä
• haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan.

Additional information

Kurssille ovat etusijalla ne, jotka eivät ole uskaltautuneet muille puheviestinnän kursseille tai joilla jännittäminen haittaa opintojen etenemistä.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item