XPV0011 Speech Communication/Negotiation Skills (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutus työelämän ryhmissä, neuvottelustrategiat, argumentointi, ongelmanratkaisu, vaikuttaminen sekä kokouskäytänteet. Omaa vuorovaikutusosaamista analysoidaan ja kehitetään neuvottelun ja kokouksen kontekstissa. Kurssilla harjoitellaan neuvottelun valmistelua, kulkua ja arvioimista.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, erityyppiset neuvotteluharjoitukset, medioitu neuvottelu, analyysitehtävät ja kirjalliset oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelijan oletetaan:
• tiedostavan vuorovaikutusosaamisen merkityksen neuvotteluissa ja kokouksissa
• osaavan määritellä tavoitteet neuvottelulle ja toimia neuvottelutavoitteiden mukaisesti
• ymmärtävän vuorovaikutuksen eettisyyden merkityksen neuvottelun kontekstissa
• tunnistavan erilaisia neuvottelustrategioita ja argumentointikeinoja sekä osaavan hyödyntää niitä
• osaavan hyödyntää puheviestinnän käsitteistöä neuvotteluvuorovaikutuksen analysoimisessa
• pystyvän tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittymistavoitteitaan neuvottelijana
• ymmärtävän ongelmanratkaisua, päätöksentekoa ja vaikuttamista ryhmissä
• ymmärtävän kokousteknisten menettelytapojen merkityksen keskustelun jäsentämisessä ja päätöksenteossa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item