XKVT002 Academic Writing (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteellisen tutkielman kirjoittamisprosessiin (erityisesti tekstin luonnos- ja viimeistelyvaiheeseen). Kurssilla tarkastellaan kandidaatintutkielman rakennetta, tekstin sidosteisuutta, argumentointia, viittauskäytänteitä ja tieteellistä tyyliä, ja niitä harjoitellaan soveltamaan omassa kandidaatintutkielmassa. Kurssilla opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta luonnos- ja viimeistelyvaiheessa olevasta tekstistä sekä muokkaamaan omaa tekstiä saadun palautteen perusteella.

Suoritustavat

Kontaktiopetus sekä itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn sekä näyttöä tieteellisen tekstin ominaispiirteiden omaksumisesta. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisprosessin luonne ja osaavan suunnitella omaa kirjoittamistaan. Hänen odotetaan osaavan kirjoittaa alansa tieteellisiä konventioita noudattavaa tieteellistä tekstiä. Hänen odotetaan osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta sekä luonnos- että viimeistelyvaiheen teksteistä.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item