XKVT001 Basics of Written Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan tutkimustekstin lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita (esimerkiksi viittauskonventioita) sekä tiedon jäsentämistä ja argumentointia.

Suoritustavat

Kurssi on lähiopetusta, eikä sitä tai sen osaa voi suorittaa etäopiskeluna. Kurssilla on yhteisiä tapaamisia (16 t), pienryhmätapaamisia (2 t) ja itsenäistä työskentelyä. Työmuotoja ovat luennot, erilaiset harjoitukset ja kirjoitustehtävät sekä mahdollisesti myös ryhmätyöt.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista yhteisiin tapaamisiin ja oman pienryhmän tapaamisiin sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan kehittyvän sekä tieteellisten tekstien lukijana että kirjoittajana. Hänen odotetaan omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä. Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta. Opiskelija ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa, ja hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item