XKVL005 Basic Academic Writing (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja siihen, miten tekstejä tiedeyhteisössä tuotetaan ja miksi. Kurssi on integroitu opintojaksoon LPEA1005 Tutkielmaseminaari, ja kurssilla työstetään opinnäytetyötä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta, oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan 1) ymmärtävän, miksi tieteellisiä tekstejä tuotetaan tiedeyhteisössä, 2) tuntevan tieteellisen kirjoittamisen periaatteet ja osaavan soveltaa niitä kirjoittamiseensa ja 3) harjaantuneen rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidoissa.
Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item