XKVL004 Research Reporting (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään tieteelliseen kirjoittamiseen ja prosessikirjoittamisen menetelmään. Erityisesti käsitellään tieteellisen tekstin ominaispiirteitä ja tyyliä sekä harjoitellaan tieteellisten tekstien kirjoittamista sekä analysointia ja palautteenantoa. Tärkeimmät oikeinkirjoitusseikat kerrataan. Kurssi on integroitu proseminaari-kurssiin (opinnäyteseminaari, kandidaattiseminaari). Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan maturiteetin eli kypsyysnäytteen kielentarkastusosuus.

Suoritustavat

Kurssi koostuu yhteisistä tapaamisista (20 t), pienryhmätapaamisista (2 x 2 t) ja itsenäisestä työskentelystä (oman tekstin työstämistä, toisten kirjoittajien tekstien kommentointia, opintotehtävien tekemistä). Työmuotoja ovat luennot ja erilaiset harjoitukset sekä seminaarityön käsittely ja ohjaus pienryhmässä.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteellisen kirjoittamisen konventiot omalla alallaan (mm. lähdeviitemerkinnät ja lähdeluettelon laatiminen) sekä osaavan kirjoittaa konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä, osaavan antaa vertaispalautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä ja osaavan huoltaa tekstinsä kieliasun.

Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item