XKVH016 Academic Writing (Speech Communication) (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aikana syvennetään ymmärrystä tieteellisistä teksteistä ja harjaannutetaan tieteellisen kirjoittamisen taitoja työstämällä katsausartikkeli prosessikirjoittamisen tekniikkaa hyödyntäen. Kurssilla harjoitellaan myös palautteenantamisen ja vastaanottamisen taitoja kirjoitusprosessin eri vaiheissa.
Tieteellisen kirjoittamisen kurssi toteutetaan yhteistyössä PUHA245 Ajankohtaisia puheviestinnän ilmiöitä -kurssin kanssa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää näyttöä
- tieteellisen tekstin ominaispiirteiden hallitsemisesta
- taidosta antaa ja vastaanottaa palautetta erivaiheisista tieteellisistä teksteistä
- kyvystä soveltaa saatua palautetta tieteellisen tekstin prosessointiin.
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Kurssin arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan hallitsevan tieteellisen tekstin ominaispiirteet ja osaavan kirjoittaa tieteellisellä tyylillä oman alansa tieteellistä tekstiä. Kurssin päätyttyä opiskelijan odotetaan osaavan myös lukea kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja antaa palautetta toisten kirjoittajien tieteellisistä teksteistä. Opiskelijan odotetaan harjaantuneen kurssin aikana prosessikirjoittamisessa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item