XKVH001 Research Reporting (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin aikana opiskelija työstää omaa kandidaatintutkielmatekstiään ja saa palautetta oman tekstinsä kehittämiseksi. Kurssin aikana opiskelija antaa palautetta toisten opiskelijoiden teksteistä kirjoitusprosessin eri vaiheissa, tutustuu tieteellisen kirjoittamisen kirjallisuuteen ja harjaantuu käyttämään kirjoittamisensa apuna mm. tieteellisen kirjoittamisen ja kielenhuollon oppaita.

Kurssi tukee opiskelijan kandidaatintutkielman valmistumista ja kehittää tutkimusprosessissa tarvittavia kirjoittamisen taitoja.

Kirjallisuuden tutkimusviestintä -kurssi suoritetaan samana lukukautena, kun opiskelija tekee kandidaatintutkielman.

Kurssin yhteydessä on mahdollista suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen eli maturiteetin kielentarkastusosuus. Kypsyysnäytteen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa (tutkintoasetus 794/2004).

Suoritustavat

Kielikeskus: Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät.

Avoin yliopisto: Itsenäinen työskentely opettajan ohjauksessa.

Arviointiperusteet

Kielikeskus: Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätoimintaan ja tehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Hyväksytyn suorituksen kriteerit käydään tarkemmin kurssin alussa.

Avoin yliopisto: Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Learning outcomes

Kurssin aikana opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa. Opiskelijan odotetaan kehittävän kurssin aikana tutkielmatekstiään.
Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimusteksti eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.

Kun opiskelija on suorittanut kurssin, hänen odotetaan tuntevan tutkielmatekstin kirjoittamisprosessin vaiheet ja apuvälineet sekä tutkielmatekstin ominaispiirteet ja pystyvän soveltamaan näitä tietoja tarkoituksenmukaisesti omaan tieteelliseen kirjoittamiseensa.

Jos opiskelija suorittaa kurssin yhteydessä kandidaatin tutkintoon kuuluvan kypsyysnäytteen kielentarkastusosuuden, hänen tulee osoittaa kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (tutkintoasetus 794/2004).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item