XKV0025 Web Course in Research Communication (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Language Centre
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssin sisällölliset painopisteet ovat

- tutkielman tekstilajipiirteet
- tekstin kriittinen lukeminen ja argumentointi sekä
- tutkielman kirjoitusprosessin vaiheiden hallinta.

Kurssin sisältö on ajateltu pääasiallisesti kasvatustieteiden ja muiden käyttäytymistieteiden opinnäytetöitä ja niiden rakennetta silmällä pitäen, mutta kurssin tietoja voi soveltaa muillekin aloille. Tutkimusraportin rakenteen ja viittaustekniikan osalta kurssin ohjeet perustuvat Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran teokseen ”Tutki ja kirjoita”. Monilla muilla aloilla käytetään tästä poikkeavia menettelytapoja, joten opiskelijan on opinnäytettään laatiessaan viime kädessä itse huolehdittava perehtymisestä oman ainelaitoksensa erityisohjeistoihin.

Suoritustavat

Kurssi suoritetaan verkossa, ja kurssilla käytetään verkko-oppimisympäristö Moodle. Opiskelija suorittaa kurssin perehtymällä kurssin sisältöalueisiin ja niiden tietojen pohjalta suorittamalla kurssiin liittyvät tehtävät. Kurssin tehtävät ohjaavat opiskelijaa tutustumaan tutkielman kirjoittamisen eri osa-alueisiin sekä kehittämään omaa tieteellistä kirjoittamistaan.

Kurssin materiaalit ja tehtävien ohjeistukset ovat Moodlessa, ja tehtävät myös palautetaan Moodleen. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, eli kurssi on suoritettu, kun opiskelija on tehnyt sovitut tehtävät ohjeiden mukaisesti, palauttanut ne tarkastettavaksi ja saanut niistä opettajalta palautteen.

Lähitapaamisia ei ole, mutta opiskelija on opettajaan yhteydessä Moodlen kautta. Opiskelija saa heti ilmoittauduttuaan alkuohjeet sähköpostitse lähetettävässä opintokirjeessä.

Arviointiperusteet

Kurssi on suoritettu, kun opiskelija on tehnyt sovitut tehtävät ohjeiden mukaisesti, palauttanut ne tarkastettavaksi ja saanut niistä opettajalta palautteen.

Learning outcomes

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu olennaisena osana palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen. Opiskelijan oman tutkimustekstin odotetaan täyttävän tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin olennaisimmat tekstilajipiirteet.

Additional information

Toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena.

Kurssi voi soveltua kandidaatin tutkinnossa vaadittaviin viestintä- ja kieliopintoihin Jyväskylän yliopistossa lähinnä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Kurssi käy mm. Kokkolan yliopistokeskuksessa keskeisiin sosiaalityön ja luokanopettajien aikuiskoulutuksen tutkintoihin, myös JY:n varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutukseen tähtääville opiskelijoille.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jonka kandidaatintutkielman kirjoittaminen on käynnissä ja jolla on tutkielman asiasisällön ohjaus saatavilla muualta. Kurssin sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman kirjoitusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen.Kurssista voi olla hyötyä myös esim. pro gradun tekemisessä, mutta kurssi ei ole varsinaisesti tarkoitettu maisterin tutkintoon sisältyväksi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item