VVAA5001 Violence Studies, Introduction (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Jaksolla tutustutaan väkivaltaan liittyviin ilmiöihin sekä väkivaltatutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin. Kurssilla perehdytään väkivallan tutkimuksen teorioiden soveltamiseen väkivaltatutkimuksen käytännöissä ja väkivaltaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, dokumentoitu työ, kirjallinen työ tai tenttisuoritus.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja kirjallinen työ, dokumentoitu työ tai tentti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys väkivallasta ilmiönä ja tutkimuskohteena sekä ymmärrystä väkivaltatutkimuksen keskeisistä käsitteistä ja teoriaperinteistä. Opiskelija kykenee analysoimaan väkivallan ilmenemismuotoja eri näkökulmista ja tuntee niitä koskevia tietolähteitä. Opintojakso antaa valmiuden soveltaa teoreettista tietoa opinnäytetöiden toteuttamisessa sekä työelämässä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Niemi, J., Kainulainen, H. & Honkatukia, P. (toim.) (2017): Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma. Vastapaino.
  • Collins, Randall (2008): Violence. A Micro-sociological Theory. Princeton University Press.
  • Kilby, Jane & Ray, Larry (2014) (eds.): Violence and Society. Toward a New Sociology. Wiley Blackwell.
  • Lidman, Satu (2015): Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. Gaudeamus.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item