VISS2028 Interpersonal Communication Competence and Communication Training (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään työelämän vuorovaikutuskoulutukseen, vuorovaikutusosaamisen teoreettisiin jäsennyksiin ja tutkimustraditioon, vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen lähtökohtiin sekä vuorovaikutusosaamisen arviointi- ja tutkimusmenetelmiin.

Suoritustavat

Luennot, analysointitehtävät ja ryhmätyöt.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin yhteisiin tapaamisiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä kurssitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti työelämän vuorovaikutusosaamisen keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja teoreettiset lähtökohdat
- tuntee erilaisia työelämän vuorovaikutusosaamisen arviointi- ja kehittämismenetelmiä
- osaa analysoida työelämän vuorovaikutukseen liittyviä osaamistarpeita.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013

Literature

  • Greene & Burleson (toim.), Handbook of communication and social interaction skills
  • Hannawa & Spitzberg, Communication competence (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item