VISA1013 Essentials of Communication Theory (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehdytään vuorovaikutuskäyttäytymisen, interpersonaalisen viestinnän sekä ryhmä- ja organisaatioviestinnän teoriaperustaan.

Suoritustavat

Lukupiirityöskentely ja tentti tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Osallistuminen lukupiirin yhteisiin tapaamisiin sekä lukupiiriin liittyvien tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti kirjatentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla tai Korpissa.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee keskeiset vuorovaikutuskäyttäytymistä, interpersonaalista viestintää sekä ryhmä- ja organisaatioviestintää selittävät teoriat ja niiden keskeiset käsitteet ja perusolettamukset
- osaa jäsentää vuorovaikutuksen teoriakenttää ja vertailla erilaisia teorioita
- sisäistää vuorovaikutuksen näkökulman ihmisen toiminnan tarkasteluun.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1010, VISA1011 ja VISA1012

Literature

  • Braithwaite & Schrodt (toim.) 2015. Engaging theories in interpersonal communication
  • Griffin, Ledbetter & Sparks 2014. A first look at communication theory (9. painos)
  • Hirokawa, Cathcart, Samovar & Henman (toim.) 2003. Small group communication (8. painos)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item