VISA1011 Dynamics of Interpersonal Relationships (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutustutaan interpersonaalisen viestinnän ilmiöihin ja vuorovaikutussuhteiden dynamiikkaan ja opitaan tunnistamaan ja analysoimaan niitä.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja tehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää interpersonaalisen viestinnän keskeiset käsitteet, ominaispiirteet ja lähtökohdat
- ymmärtää, miten vuorovaikutussuhteet syntyvät ja kehittyvät
­- ymmärtää kasvokkaisen ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen ilmiöitä
­- osaa analysoida interpersonaalista viestintää eri näkökulmista.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Edeltävät opinnot: VISA1010

Literature

  • Trenholm & Jensen 2013. Interpersonal communication (7. tai uudempi painos)
  • Guerrero, Andersen & Afifi 2011. Close encounters (4. tai uudempi painos)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item