VISA1010 Interpersonal Communication Competence (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutustutaan viestintäkompetenssin ja vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen teoreettisiin lähtökohtiin sekä opitaan analysoimaan vuorovaikutustaitoja.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %).

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee viestinnän opetusalan tradition
- osaa jäsentää viestintäosaamista ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen kehittymisen lähtökohdat
- osaa soveltaa viestintäkompetenssiin liittyviä käsitteitä vuorovaikutuskäyttäytymisen analysointiin
- tuntee nonverbaalisen viestinnän käsitteet ja osaa havainnoida verbaalista ja nonverbaalista viestintää.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Literature

  • Morreale, Spitzberg & Barge 2013. Communication. Motivation, knowledge, skills
  • Hall & Knapp 2013. Nonverbal communication (e-kirja)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item