VIEY1000 Project Work (2–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opiskelija
a) toteuttaa yksin tai projektitiimin jäsenenä kehittämisprojektin,
b) vastaa jo meneillään olevan projektin hoidosta ja jatkokehittämisestä erikseen sovittavan ajanjakson ajan tai
c) osallistuu projektiluonteiseen työelämäyhteistyöhön.

Suoritustavat

Etukäteen tehty projektityöskentelysuunnitelma, projektityöskentely ja siitä raportointi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyyn sekä raportin laatiminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opiskelija
- osaa soveltaa osaamistaan koulutustasoaan vastaavassa projektityöskentelyssä
- osaa suunnitella ja toteuttaa itse kehittelemänsä tai toimeksiantona saadun projektin sille asetettujen tavoitteiden ja aikataulun puitteissa
- osaa toimia vastuullisesti projektin eri osapuolten kanssa
- osaa raportoida projektin edistymisestä sen eri vaiheissa ja laatia projektistaan tarkoituk-senmukaisen dokumentaation
- osaa reflektoida projektityötaitojaan ja viestintäosaamisensa kehittymistä projektin aikana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item