VIEP1014 Ethics and Norms of Communication (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.

Suoritustavat

Luennot ja oppimistehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Oppimistehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Avoin yliopisto: kirjatentin tai oppimistehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää erilaisia teoreettisia lähestymistapoja viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan
- osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta eettisistä näkökulmista
- tuntee viestinnän ja median sääntelyn keskeiset lainkohdat
- ymmärtää viestintä- ja media-alan itsesääntelyn periaatteet sekä niiden merkityksen alan ammattilaisen työssä
- motivoituu pohtimaan omia eettisiä periaatteitaan viestijänä ja osaa arvioida niitä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Literature

  • Johannesen, Valde & Whedbee, Ethics in Human Communication (6. painos)
  • Tiilikka 2008. Journalistin sananvapaus
  • Neuvonen 2005. Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely
  • Mäntylä 2008. Journalistin etiikka (2. uud. laitos)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item