VIEP1013 Media Analysis and Transitions in Media (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin ja vaikutuksiin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä ja analysoidaan ajankohtaisia mediasisältöjä.

Suoritustavat

Luennot ja analyysitehtävät

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Analyysitehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Avoin yliopisto: kirjatentin tai oppimistehtävän suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- tuntee mediajärjestelmien keskeiset kehityslinjat ja -suuntaukset sekä mediamaiseman murrosten olennaiset piirteet
- ymmärtää journalismin ja median merkityksen yhteiskunnassa
- ymmärtää digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median ominaispiirteet ja vaikutukset
- tuntee media-analyysin keskeiset näkökulmat
- omaksuu mediakriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä mediasisältöjen tulkintaan.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Literature

 • McQuail 2013. Journalism and Society
 • Nieminen & Pantti 2012 (3. uud. painos). Media markkinoilla
 • Jones & Salter 2012. Digital journalism
 • Briggs & Burke 2010 (3. painos). A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet
 • Malmelin & Villi (toim.) 2015. Mediajohtaminen – näkökulmia uudistuvaan media-alaan
 • Ramonet 2012. Mediaräjähdys – journalismi hajonneen viestinnän aikakaudella
 • Suominen ym. 2013. Sosiaalisen median lyhyt historia
 • Boczkowski & Anderson (toim.) 2017. Remaking the News
 • Deuze & Prenger (toim.) 2019. Making Media. Production, Practices, and Professions
 • Luostarinen & Raittila (toim.) 2014. Journalistin vapaus
 • Nordenstreng & Nieminen (toim.) 2017. Suomen mediamaisema

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item