VENS503 Master's Thesis (Russian as a Secondary Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Russian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Suoritustavat

Itsenäinen työ, ohjaus

Arviointiperusteet

Sivututkielma ja työprosessi.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- rajata tutkielmansa aiheen ja kytkeä sen alaansa relevantilla tavalla
- asettaa tutkimustehtävänsä ja sitä tukevat tutkimuskysymykset tai työnsä tavoitteet
- hallitsee tutkielmansa aihepiirin ja keskeiset käsitteet, osaa analysoida ja arvioida kriittisesti siihen liittyvää tietoa sekä tehdä perusteltuja johtopäätöksiä
- perustellusti valita tarkoituksenmukaisen tutkimus- tai työmenetelmän ja hallitsee sen
- koota, valita ja rajata tehtävän ratkaisemiseen soveltuvan aineiston ja analysoida sen
- esittää työnsä tulokset jäsennellysti, suhteuttaa ne teoreettiseen viitekehykseen ja arvioida niitä kriittisesti
- raportoida ja argumentoida tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
- hallita työskentelyprosessinsa ja siihen liittyviä epävarmuuden tunteita

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item