TSAS7010 Changing Concept of Security (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Turvallisuus käsitteenä. Turvallisuuden eri ulottuvuudet. Turvallistaminen. Keskeisiä turvallisuuteen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä. Teoreettisia näkökulmia turvallisuuteen. Teknologian ja sen kehityksen vaikutus turvallisuuteen. Globaali turvallisuusjärjestelmä ja sen instituutiot. Modernin turvallisuuden keskeiset haasteet. Turvallisuuden hallinta.

Suoritustavat

Suoritus perustuu yksilötyönä laadittavaan oppimispäiväkirjaan ja ryhmätyönä laadittavaan harjoitustyöhön.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu opiskelijan yksilötyönä laatimaan oppimispäiväkirjaan sekä ryhmätyönä laadittavaan harjoitustyöhön.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää turvallisuuden monitahoisena ja muuttuvana ilmiönä, jonka muotoutumiseen liittyy keskeisesti useiden toimijoiden aktiivisesti toteuttama turvallistaminen, 2) tuntee turvallisuuteen liittyvää teoretisointia ja 3) ymmärtää turvallisuuden hallinnan erilaisia strategioita paikalliselta globaalille tasolle. Opiskelija tuntee myös turvallisuuden tutkimuksen keskeisen käsitteistön sekä osaa soveltaa sitä ja aiheeseen liittyvää keskeistä teoriaperustaa turvallisuuden ja turvallisuusympäristön muutosten analyysiin.

Description of prerequisites

Vähintään alempi korkeakoulututkinto tai sitä vastaava tutkinto

Study materials

Ilmoitetaan myöhemmin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item