TSAS5595 Professional Training Abroad (1–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija alan ammattikäytäntöihin organisaatiossa toimien ja antaa mahdollisuus soveltaa tai reflektoida saatua koulutusta todellisissa ammatillisissa tilanteissa. Harjoittelun tulee toimenkuvaltaan ja toteutukseltaan koostua sellaisista tehtävistä, joihin turvallisuus ja strateginen analyys -maisteriohjelmassa pyritään antamaan valmiuksia. Harjoittelun aikana opiskelija tutustuu organisaation toimintaan ja kulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin työpaikalla sekä harjaantuu työskentelemään asiantuntijaorganisaation jäsenenä soveltaen ja kehittäen työssään opiskelunsa aikana hankkimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen ja tehtävä harjoittelusopimus.

Suoritustavat

Harjoittelu ja harjoitteluraportti.

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu harjoitteluraporttiin

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija on tutustunut työskentelyyn todellisessa organisaatiossa ja osaa reflektoida työelämässä hankkimaansa osaamista suhteessa turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelman sisältöihin ja osaamistavoitteisiin. Hän on myös saanut käsityksen asiantuntijaorganisaatiosta sosiaalisena yhteisönä ja tunnistaa työyhteisön toimintaan, kulttuuriin, työnjakoon, johtamiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ilmiöitä, joihin hän on teoreettisella tasolla tutustunut osana opintojaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item