TKAS522 Master's Thesis (Art Education as Minor Subject) (20 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Suoritustavat

Ohjaus, kontaktiopetus ja itsenäinen työ

Arviointiperusteet

Hyväksytysti suoritettu sivututkielma.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rajata tutkimusaiheen ja muotoilla tutkimuskysymyksen
• hankkia tietoa tutkimusaiheestaan itsenäisesti ja arvioida sitä kriittisesti
• valita ja rajata aineiston
• kuvata ja hyödyntää aiempia tutkimuksia
• määritellä valitsemansa tutkimusaiheen keskeiset käsitteet ja soveltaa niitä tutkimuksessaan
• rakentaa teoreettisen viitekehyksen tutkimukselleen
• soveltaa valitsemaansa (valitsemiansa) tutkimusmenetelmää/iä tutkimuskysymysten selvittämisessä ja ymmärtää sen (niiden) vahvuudet ja heikkoudet
• argumentoida ja noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita
• arvioida kriittisesti tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
• hallita työskentelyprosessinsa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item