TKAS132 Classics of Art Education II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Perehtyminen taidekasvatuksen tradition muodostumiseen tai sen painotuksiin merkittävästi vaikuttaneiden ajattelijoiden keskeisiin kirjoituksiin. Teemoista ja teksteistä sovitaan tentaattorin kanssa niin, että ne tukevat opiskelijan tutkimusintressejä.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (lukupiiri, essee tai tentti).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee taidekasvatusajattelun keskeisiä klassikoita ja tunnistaa heidän ajattelunsa tuoreuden suhteessa omaan aikaansa,
- osaa erotella ajattelun keskeiset sisällöt ja analysoida niiden sidokset tekstin tyyliin ja lajiin,
- tunnistaa klassikoiden vaikutukset myöhempään ajatteluun
- osaa suhteuttaa klassikoiden ajattelun taidekasvatuksen alalla tällä hetkellä käytäviin keskusteluihin.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item