TKAS112 Research Approaches II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Menetelmäosaamisen syventäminen. Perehtyminen joko laadullisen tutkimuksen periaatteisiin, lähestymistapoihin ja tutkimusmenetelmiin, tai taiteellisen tutkimuksen tavoitteisiin ja käytäntöihin, tai kulttuurin / taiteen filosofiseen tutkimukseen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (essee, tentti).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää tutkimusongelman, teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusmenetelmän sidoksen,
- osaa valita tutkimukselleen relevantin tutkimusmenetelmän tai -menetelmät ja soveltaa niitä,
- osaa perustella metodologisia valintojaan ja kriittisesti reflektoida niiden soveltamista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item