TKAS111 Research Approaches I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Humanistisen tutkimuksen periaatteet, tieteellinen argumentaatio, tutkimusetiikka ja eettinen harkinta, tulkinnan ja ymmärtämisen problematiikka.

Suoritustavat

Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely (essee, tentti).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ihmistieteiden filosofian periaatteet,
- hallitsee tieteellisen argumentaation,
- ymmärtää ja osaa soveltaa tutkimusetiikan ja tulkinnan kysymyksiä,
- osaa asettaa tutkimuksia tieteenfilosofiseen viitekehykseen ja tarkastella niitä tutkimusetiikan näkökulmast,
- osaa tarkastella omaa asemaansa tutkijana osana tutkimusta.

Additional information

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi ennen seminaarin aloittamista tai sen aikana.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item