TILS644 Multivariate Statistical Methods (2–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla perehdytään monimuuttujamenetelmiin (moniulotteinen aineisto ja sen kuvailu, pääkomponenttianalyysi, riippumattomien komponenttien analyysi, faktorianalyysi, luokitteluanalyysi, ordinaatioanalyysi, jne.). Menetelmien soveltamista erilaisiin empiirisiin aineistoihin harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Suoritustavat

Harjoitukset, mahdollinen harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti. Suoritustavat esitetään tarkemmin opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija
- tuntee kurssilla esiteltyjen menetelmien perusteorian
- osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan menetelmän sekä soveltaa menetelmää R-ohjelmistolla
- osaa tehdä aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä raportoida tulokset tekemästään analyysistä.

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelija hallitsee menetelmien teorian syvällisemmin.

Additional information

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 5 op
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op

Description of prerequisites

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-ohjelmiston perustuntemus sekä matriisilaskennan perusteet.

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai tilastomenetelmien peruskurssi, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item