TILS619 Time Series Analysis (2–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Aikasarjalla tarkoitetaan peräkkäisinä ajanhetkinä mitattua havaintojoukkoa. Tällaisia sarjoja esiintyy useilla tilastotieteen sovellusaloilla (mm. taloustieteet, tekniikka, lääketieteet). Aikasarjoille on ominaista peräkkäisten havaintojen riippuvuus, ja se tulee ottaa mallintamisessa huomioon. Kurssilla esitellään aikasarja-analyysin peruskäsitteitä sekä perehdytään aikasarjojen graafiseen kuvailuun, mallin valintaan, estimointiin sekä ennustamiseen. Kurssin pääpaino on yksinkertaisten aika-alueen aikasarjamallien (ARIMA) teoriassa, mutta aikataulun salliessa tarkastellaan myös taajuusalueen menetelmiä sekä tila-avaruusmalleja. Teorian lisäksi tarkastellaan käytännön sovelluksia. Menetelmien käyttöä harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssikokeessa ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tai tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin loppukokeessa hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Opiskelija:
• tuntee ja osaa soveltaa käytännössä aikasarja-aineistojen keskeisimpiä kuvailu-, estimointi- ja ennustamistekniikoita
• osaa tehdä aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä raportoida tulokset tekemästään analyysistä.
Lisäksi tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen teorian.

Additional information

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla kurssin laajuus on 4-5 op
Muilla opiskelijoille luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Description of prerequisites

Todennäköisyyslaskenta 1, R-kurssi, SPSS-kurssi

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item