TILS1500 Causal models (2–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kausaalisuus on tieteen keskeisimpiä käsitteitä. Kausaalipäättelyssä tehdään päätelmiä siitä, miten jokin tekijä (syy) vaikuttaa toiseen tekijään (seuraus). Kokeellinen tutkimus liittyy läheisesti kausaalipäättelyyn: kokeessa jotakin tekijää muutetaan tai varioidaan kontrolloidusti ja tarkastellaan vasteessa tapahtuvaa muutosta. Kausaalipäättely on mahdollista myös havainnoivassa tutkimuksessa, jos tehdyt oletukset sekoittavista tekijöistä ovat voimassa. Kausaalipäättelyssä päätelmiin vaikuttavat siis havaintojen lisäksi myös oletukset tekijöiden välisistä syy-seuraus-suhteista.

Kurssi käsittelee kausaalisuhteiden mallintamista, kausaalipäättelyä ja kausaalivaikutusten estimointia. Tärkeimpänä työvälineenä käytetään Judea Pearlin esittämää funktionaalista kausaalimallia.

Suoritustavat

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti tai kurssin lopputentti.
Suoritustavat ovat tarkemmin opetusohjelmasssa.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin suorittanut tuntee kausaalisuuden käsitteen, osaa esittää kausaalisuhteita graafisilla malleilla, tuntee Rubinin ja Pearlin kausaalimallit ja niihen liittyvää käsitteistöä, osaa soveltaa kausaalilaskentaa, osaa tehdä päätelmiä kausaalivaikutuksista, osaa tehdä kontrafaktuaalisia päätelmiä, tietää kausaalimallien yhteyden rakenneyhtälömalleihin, osaa estimoida kausaalivaikutuksia havaintoaineistosta.

Lisäksi tilastotieteen opintosuunnan opiskelija hallitsee käsiteltyihin menetelmiin liittyvän tilastotieteen teorian.

Additional information

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoille kurssin laajuus on 5 op
Muilla opiskelijoilla luentoja on vähemmän ja kurssin laajuus on 2 op.

Description of prerequisites

Tilastotieteen opintosuunnan opiskelijoilla: Tilastollinen päättely 1 ja 2, R-kurssi.

Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item