TILA311 Generalized Linear Models 1 (2–4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi käsittelee yleistettyjen lineaaristen mallien erikoistapauksia tilanteissa, joissa vaste on jatkuva (tavallinen lineaarinen regressio), dikotominen (logistinen regressio) tai lukumäärävaste (Poisson-regressio). Kurssilla keskitytään näiden menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Perinteisten luentojen sijaan kurssilla harjoitellaan menetelmien käyttöä mallittamisessa, laskennassa ja grafiikassa yhdessä tehtävien R-harjoitusten avulla.

Suoritustavat

Harjoitukset ja harjoitustyöt, mahdollisesti kurssitentti.

Arviointiperusteet

Arviointiin vaikuttavat aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen sekä mahdollisessa kurssitentissä menestyminen.
Opetusohjelmassa on tarkemmat arviointiperusteet.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija:
• osaa määritellä kurssilla esitetyt mallit olettamuksineen,
• osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan mallin, perustella valintansa ja sovittaa mallin R-ohjelmistolla,
• osaa tehdä empiiriseen aineistoon liittyviä johtopäätöksiä tilastollisen analyysin perusteella sekä arvioida johtopäätöstensä luotettavuutta,
• osaa kirjoittaa perustellun raportin tekemästään tilastollisesta analyysistä.

Additional information

Muut kuin tilastotieteen opintosuunnan opiskelijat voivat suorittaa joko koko kurssin 4 op tai kurssin ensimmäisen osan 2 op.

Description of prerequisites

Tutkinto-ohjelmaopiskelijoilla: Data ja mittaaminen, Datasta malliksi, R-kurssi
Muilla opiskelijoilla: Datasta malliksi tai Tilastomenetelmien peruskurssi, perusvalmiudet R-ohjelmiston käyttöön

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item