TIES5301 Exact Methods in Program Development (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssilla keskitytään eksaktin määrittelyn laatimiseen ja määrittelyn ohjaamaan ohjelmointiin. Toisesta näkökulmasta menettelyä voidaan pitää myös ongelmanratkaisutapana, jolla saadaan eleganteja ratkaisuja vaikeille ongelmille. Kurssi alkaa propositio- ja predikaattilogiikan kertauksella. Tämän jälkeen esittelemme käyttämämme yksinkertaistetun ohjelmointikielen ja heikoimman esiehdon käsitteen. Kurssin loppuosa sisältää menetelmiä ohjelman kehittämiseksi tavoitteen ohjaamana. Kurssin sisällysluettelo:
1. Johdanto
2. Induktio ja invariantti
3. Propositiologiikkaa
4. Predikaattilogiikkaa
5. Eksakteista määrittelyistä
6. Ohjelmointikieli ja heikoimmat esiehdot
7. Ohjelman kehittäminen tavoitteen ohjaamana
8. Invarianttien kehittäminen
9. Ohjelman kehittäminen

Suoritustavat

Luentojen kuuntelu, harjoitustehtävien teko ja loppukuulustelu

Arviointiperusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää loppukuulusteluun osallistumista ja hyväksyttyä suoritusta.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää eksaktien määrittelyjen merkityksen ohjelmoinnissa, osaa laatia eksaktit (matemaattiset) määrittelyt ohjelmasilmukalle, osaa laatia oikein toimivan ohjelmasilmukan määrittelyjen perusteella ja osaa soveltaa (pyrkii soveltamaan) opittuja menetelmia,
vaikkei eksakteja matemaattisia määrittelyjä olisikaan mahdollista täydellisessä muodossaan.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item