THIS012 Master's Thesis Seminar (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of History and Ethnology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä laaditaan tutkimussuunnitelma ja toisessa laaditaan esitelmä maisterintutkielman aihepiiristä ja toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän kommentaattorina. HOPS-keskustelu maisteriseminaaria ohjaavan professorin kanssa.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava seminaari.

Arviointiperusteet

80% osallistuminen kontaktiopetukseen, aktiivinen osallistuminen keskusteluun, tutkimussuunnitelma, seminaariesitelmä, opponointi.

Learning outcomes

Maisteriseminaarin käytyään opiskelija

- osaa etsiä tieteelliseen tutkielmaan relevantit lähteet ja syventää niiden pohjalta asiantuntemustaan
- pystyy suunnittelemaan jäsennellyn opinnäytteen rakenteen
- osaa perustellusti valita tutkielmalle sopivat metodit ja lähestymistavan
- tuntee tieteenteon pelisäännöt ja osaa kommentoida tieteellisiä esityksiä
- on harjaantunut esittämään opinnäytteen tuloksia kirjallisesti ja suullisesti
- on saavuttanut metodologisen ja tieteellisen valmiuden itsenäisen tutkielman laatimiseen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item