TERV307 Advanced Studies, Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tutkielman tarkoituksena on perehtyä syvällisesti tiettyyn terveystiedon opetukseen liittyvään teemaan aiemman tutkimuskirjallisuuden teoreettisen tarkastelun sekä mahdollisesti empiirisen aineiston avulla.

Tekijän tulee rajata ja perustella oma näkökulmansa ja työnsä tarkoitus (tutkimuskysymykset).

Lähdekirjallisuutena käytetään ensisijaisesti alan tieteellisiä alkuperäisjulkaisuja. Tutkielmassa pyritään tieteelliseen argumentaatioon sekä ilmiön, lähteiden ja oman oppimisprosessin ja tutkielman kriittiseen tarkasteluun.

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu

Arviointiperusteet

Tutkielma 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tuottaa tieteellistä tekstiä ja soveltaa tutkimusaiheeseensa liittyviä teoreettisia käsitteitä
• soveltaa tutkimuksen tekemisen periaatteita tutkielmassaan

Additional information

Syyslukukausi, kevätlukukausi

Description of prerequisites

Edeltävät opinnot TERV305 Tutkimus terveystiedon opetuksessa ja TTMS1002 Opettaja työnsä tutkijana.

Study materials

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item