TERV305 Research in Teaching Health Education (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Tieteellisen tiedon ja sen hankkimisen yleisperiaatteet
Keskeiset terveystutkimuksen tutkimusorientaatiot ja -menetelmät (määrällinen ja laadullinen)
Tutkimuksen vaiheet
Tiedon ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi
Tutkimuseettiset periaatteet
Ydinainesanalyysi: lukion TE3 Terveyttä tutkimassa -kurssin tavoitteet terveystutkimuksen osalta

Suoritustavat

Oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää tutkimuksen tekemiseen liittyviä peruskäsitteitä ja käyttää niitä luontevasti oppimistehtävässään
• esitellä terveystutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä keskeisiä tekijöitä
• eritellä perustellen mitä lukiolaisen tulee osata TE3:n kurssin jälkeen terveystutkimuksesta (ydinainesanalyysi)

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Study materials

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. (268 s)
Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15.-17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Menetelmäopetuksen tietovaranto. Tampereen yliopisto. http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/
Menetelmäpolkuja humanisteille. Jyväskylän yliopisto. https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja
Nummenmaa, L. 2011. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. 3. painos (myös aikaisemmat painokset käyvät). Helsinki: Sanoma Pro Oy. (468 s)
Sarja, T. 2016. Kuka oikein tietää - Kun mielipide haastoi tieteen. Jyväskylä: Docendo. (235 s)
Silverman, D. 2011. Interpreting qualitative data: a guide to the principles of qualitative research. 4. painos (myös 3. painos käy). Thousand Oaks, CA: Sage. (500 s.)
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: Tammi. (175 s)
Uhari, M. & Nieminen, P. 2012. Epidemiologia ja biostatistiikka. 2. painos. Helsinki: Duodecim. (316 s)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item