TERV304 Media in Teaching Health Education (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Keskeiset käsitteet: mediakasvatus, terveysviestintä
Terveysviestinnän ja erilaisten mediatekstien analysointi ja kriittinen arviointi: terveys ja sairaus mediassa (millaista kuvaa media luo ja miksi), vaikuttamisen keinot (miten) ja sisällön luotettavuuden arviointi
Kriittinen mediakasvatus terveysopetuksessa: median rooli ja mahdollisuudet terveysopetuksessa, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• selittää mediaan liittyvät terveysopetuksen kannalta keskeiset käsitteet ja käyttää niitä johdonmukaisesti
• arvioida ja tulkita kriittisesti erilaisia mediatekstejä (teksti, kuva, ääni) ja erityisesti terveyteen liittyvää viestintää
• tarkastella kokoavasti median roolia terveysoppimisessa ja -opetuksessa sekä kehittää ja analysoida opetustapoja, joissa yhdistyy uusin tieto oppimisesta sekä tieto- ja viestintätekniikasta

Additional information

Syys- ja kevätlukukausi

Study materials

Herkman, J. 2007. Kriittinen mediakasvatus. Tampere: Vastapaino. (251 s.)
Herkman, J. & Vainikka, E. 2012. Lukemisen tavat. Lukeminen sosiaalisen median aikakaudella. Tampere: Tampereen yliopistopaino. (172 s.)
Järvi, U. 2012. Media terveyden lähteillä. Miten sairaus ja terveys rakentuvat 2000-luvun mediassa. Jyväskylä studies in humanities 150. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (209 s.)
Kupiainen, R., Kotilainen, S., Nikunen, K. & Suoninen, A. (toim.) 2013. Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013. Helsinki: Mediakasvatusseura ry. (104 s.)
Kiili,C., Laurinen, L. & Marttunen, M. 2008. Students evaluating internet sources: from versatile evaluators to uncritical readers. J Educational Computing Research 39 (1), 75-95. (21 s.)
Kiili, C., Laurinen, L., Marttunen, M. & Leu, D.J. 2012. Working on understanding during collaborative online reading. Journal of Literacy Research 44 (4), 448–483. (36 s.)
Kupiainen, R. & Sintonen, S. 2009. Medialukutaidot, osallisuus, mediakasvatus. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press. (196 s.)
Merilampi, R.-S. 2014. Mediakasvatuksen perusteet. Helsinki: Avain, BTJ Finland. (197 s.)
Mustonen, A. 2001. Mediapsykologia. Helsinki: WSOY. (203 s.)
Kalliala, E. & Toikkanen, T. 2012. Sosiaalinen media opetuksessa. 2. painos. Helsinki: Finn Lectura. (131 s.)
Niemi, H. & Sarras, R. (toim.) 2012. Tykkää tästä! Opettajan ammattietiikka sosiaalisen median ajassa. Jyväskylä: PS-kustannus. (102 s.)
Pönkä, H. 2014. Sosiaalisen median käsikirja. Jyväskylä: Docendo (230 s.)
Sajaniemi, N. 2016. Vanhat aivot, uudet oppimisympäristöt - digitalisaatio evoluution haastajana. Kirjassa: Ahtola, A. (toim.) Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen. Jyväskylä: PS-kustannus. (ss. 22-56, 34 s.)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item