TAIP1103 The Artworld and Forms of Artistic Practice (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Taiteellisen toiminnat muodot, taiteen ja taidekasvatuksen suhde, taide toimintana ja taiteen toimintaympäristöt.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa taiteen opettamisen ja taiteellisen toiminnan muotoja suhteessa niiden historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin,
• ymmärtää taidekasvatuksen yhteydet taiteeseen,
• tunnistaa taiteen kulttuurisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti merkityksellisenä ja muuttuvana toimintana ja
• osaa tarkastella taiteen toimintaympäristöjä sekä tekijöiden ja kokijoiden näkökulmia taiteeseen.

Additional information

Kirjallisuudeksi valitaan Efland ja Eisner sekä yksi näistä: Anttila (toim.), Bamford tai Kantonen.

Literature

  • Bamford, Anne (2006). The wow factor: Global research compendium on the impact of the arts in education. Münster: Waxmann.; ISBN: 3830916175
  • Eisner, Elliot W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven: Yale University Press.; ISBN: 9780300133578
  • Efland, Arthur D. (1990). A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts. New York: Teachers College Press.; ISBN: 0-8077-2977-9
  • Kantonen, Lea (2005). Teltta: Kohtaamisia nuorten taidetyöpajoissa. Helsinki: Like: Taideteollinen korkeakoulu.; ISBN: 952-471-575-9
  • Anttila, Eeva (2011). Taiteen jälki: Taidepedagogiikan polkuja ja risteyksiä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.; ISBN: 978-952-9765-63-8

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item