TAIP1101 Art as a Cultural Phenomenon (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Taidekasvatuksen kentät ja tehtävät, taide kulttuurisena ilmiönä, taiteen suhde inhimilliseen kasvamiseen ja taide itsekasvatuksena, kontekstuaaliset ja naturalistiset taiteen teoriat, taiteen sukulaisilmiöt (arjen ja ympäristön estetiikka), taiteen arvot, taiteen suhde todellisuuteen.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, lukupiiri tai itsenäinen työskentely (esim. tentti tai essee).

Avoin yliopisto: kontaktiopetus, verkkotyöskentely, oppimistehtävä, tentti tai näiden yhdistelmä (suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa).

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetaan kurssitoteutuman yhteydessä.

Avoin yliopisto: Aktiivinen osallistuminen. Oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa taidekasvatuksen tutkimuksen keskeiset kysymykset ja oivaltaa niiden yhteyden taiteiden käytäntöjen kenttään,
• osaa tarkastella taidetta ja taidekasvatusta kriittisesti ja rakentavasti,
• kykenee lähestymään taiteen arvoa ja merkitystä koskevia kysymyksiä analyyttisesti,
• osaa erottaa lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia taiteenteorioita toisistaan sekä
• hahmottaa ja jäsentää esteettisen ilmaisun ja arvojen merkityksen arjessa ja ympäristössä.

Study materials

Kirjatentissä valitaan
joko Eldridge: Johdatus taiteenfilosofiaan tai Määttänen: Taide maailmassa
ja seuraavat:
Dutton: The art instinct : beauty, pleasure, & human evolution
Saito: Everyday Aesthetics

Literature

  • Saito: Everyday Aesthetics; ISBN: 9780199278350
  • Määttänen: Taide maailmassa; ISBN: 978-952-495-230-9
  • Dutton: The art instinct : beauty, pleasure, & human evolution; ISBN: 978-1-59691-401-8
  • Eldridge: Johdatus taiteenfilosofiaan; ISBN: 978-952-495-114-2

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item